Verkoopsvoorwaarden


  1. De facturen zijn contant betaalbaar.
  2. Eventuele klachten, zowel betreffende de facturatie als de geleverde goederen, dienen op straffe van verval binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven toekomen bij bvba Vinea W.C.T.
  3. Bij niet-betaling van de factuur zullen van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, intresten, aan interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002, verschuldigd zijn vanaf de 10e kalenderdag na factuurdatum, evenals een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 75 EURO.
  4. Het Belgisch recht is van toepassing op de aan de factuur onderliggende overeenkomsten. Ingeval van geschil zijn enkel de rechtbanken te Brussel bevoegd.